L’Organització Municipal

L’Ajuntament de Marratxí s’organitza segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat en febrer de 1986 està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d’ordenació, programació i control.

El constitueixen els òrgans de govern, que són:

El Plenari Municipal

El batle o batlessa

L’Equip de Govern

La Junta de Govern

I per altra banda els organs de control:

Els regidors de l’oposició

És un òrgan de govern de l’Ajuntament i el formen l’alcalde o alcaldessa com a presidents i els tinents/es d’alcalde i regidors/es que nomeni l’alcalde.

Les funcions són les que li atribueixi la normativa i les que l’alcalde o alcaldessa o altre òrgan o organisme municipal li delegui.

El batle o la batlessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació.

S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta de Govern.

Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva.

El formen 21 regidors i regidores dels diferents grups municipals escollits a les eleccions municipals i el presideix el batle o la batlessa. És l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania ja que és aquesta la que els selecciona mitjançant eleccions municipals. És competència del Plenari, entre d’altres, l’aprovació del programa d’actuació i dels pressupostos municipals. Cada grup municipal està representat per un portaveu, que està facultat per actuar, en general, en nom del grup.

El Ple de l’Ajuntament es reuneix un cop al mes de forma ordinària, si bé, quan cal, ho fa de manera extraordinària. Funciona en règim de Plenari i en règim de comissions.

Les comissions informatives del Ple Municipal s’encarreguen de tractar temes específics. El Ple Municipal és qui les crea i estan formades per regidors i regidores de diferents partits polítics en proporció al pes de cada formació. Es reuneixen dies abans de cada plenari.

Integrades exclusivament per membres de la Corporació municipal, aquestes comissions són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmessos a decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.

Igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern i del batle o president, que li siguin sotmesos a coneixement per expressa decisió d’aquells (article 123 LRBRL).

Poden ser comissions permanents i especials.