En aquest apartat es poden consultar les normes subsidiàries a Marratxí. Aquests documents tenen caràcter informatiu, i no normatiu. Per a qualsevol aclariment o document oficial, t’hauràs de dirigir a les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Marratxí.

Aquí pots consultar les Normes Subsidiàries, publicades al BOIB 154, 1999.

index

Plànol 1 Plànol 2 Plànol 3
Plànol 4 Plànol 5 Plànol 6
Plànol 7 Plànol 8 Plànol 9
Plànol 10 Plànol 11 Plànol 12
Plànol 13 Plànol 14 Plànol 15
Plànol 16 Plànol 17 Plànol 18

Descarrega’t Plànol General d’Estructura General i Orgànica del Territori E.1/10.000.

DOCUMENTS:

Aprovació definitiva de la modificació puntual nº9/1-2016 de les NNSS de Marratxí en Soterranis en CA i EA
Normes Subsidiàries
Modificació nº10/1-2017 del Planejament General de Xarxa de Clavegueram al Nucli de Marratxinet
Proposta d’acord relatiu a l’aplicació al terme municipal de Marratxi del decret-llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en materia d’habitatge
Interpretació de l’art. 240.4 de les NNSS sobre pavimentació de passos per a vehicles a zones afectades per trànsit pesat

 

CIRCULAR ACLARATÒRIA DE LES NNSS: “La ubicació de les piscines i safareigs a la superfície no edificable del pati d’illeta situada més enllà de la profunditat edificable al tipus d’edificació segons alineació a vial haurà de respectar les mateixes distàncies previstes per als aljubs a l’article. 228.5 de les NNSS, que s’aplica per analogia, 3 metres als límits del solar.”

Documentació

Aqui podeu trobar els models de sol·licitud per departament disponible en format PDF i rellenable.

Activitats

 • Comunicació prèvia d’obra vinculada a una activitat (Model A3 )
 • Comunicació prèvia amb tècnic vinculada a una activitat (Model A4 )
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament innòcua (Model A5)
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament major menor amb obres-instal·lacions (Model A6.1)
 • Declaració responsable d’inici de modificació d’una activitat permament major menor amb obres (Model A6.2)
 • Declaració responsable d’inici d’una activitat permament major menor sense obres ni instal·lacions (Model A6.3)
 • Declaració responsable activitat itinerant (Model A7)
 • Sol·licitud activitat no permanent innocua (Model A8)
 • Sol·licitud activitat no permanent menor-major (Model A9)
 • Sol·licitud llicència obres subjectes a presentació de projecte tècnic vinculada a una activitat (Model A10)
 • Sol·licitud certificat usos (Model A13)
 • Ocupació via pública (Model A14)
 • Ocupació via pública – renovació (Model A15)
 • Comunicació transmissió activitat ct (Model A16)
 • Declaració responsable transmissio activitat (Model A17)
 • Declaració responsable d’obres DL 8/2020 vinculada a una activitat (Model A18)

Documentació del tècnic per Activitats

Planejament

Obra

Infraccions

Cadastre

Numeració vía pública

Inspecció i Avaluació d’Edificis

Documentació obligatòria a presentar per iniciar un expedient d’avaluació d’edificis:

– Instància de presentació.
– Informe d’avaluació d’edificis segons model del Ministeri de Foment en pdf signat pel tècnic competent.
– Arxiu amb extensió .IEE que genera la pàgina del Ministeri.
– Annex 2 (relació d’habitatges): se recorda que quan són habitatges de tipus col·lectius s’han de presentar amb un únic informe.

Aquest document s’ha de signar pel tècnic i se considerarà Desfavorable un informe quan l’edifici no disposi de xarxes independents per a les xarxes d’aigües residuals i fluvials dins els respectius punts d’abocaments (segons l’Art. 125.1 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, de Urbanisme de les Illes Balears).

Models i altres documents: