Què és la Participació Ciutadana?

Què és la Participació Ciutadana?

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

 • Fomentar el treball en xarxa no només entre ajuntament, ciutadania i teixit associatiu sinó també entre els diferents departaments municipals.
 • Assessorar i acompanyar a les entitats en l’organització dels seus events i ajudar a difondre les seves iniciatives de caràcter associatiu o comunitari.
 • Dotar d’eines i formar a les associacions en temes de participació.
 • Crear espais d’intercanvi d’opinions i de debat pel foment de la participació.
 • Fomentar de diferents processos de participació ciutadana tant a nivell social com administratiu.

Òrgans de participació

Òrgans de participació

Els Consells Municipals són òrgans  de participació que tenen com objectiu incidir en la gestió municipal, és a dir, la seva principal funció és de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell i també proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies.

Els consells i taules municipals són espais consultius que contribueixen a la bona gestió de la ciutat i enriqueixen el sistema de govern democràtic.

El Consell Municipal Infantil i el Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí són uns òrgans estables de participació, de caràcter consultiu, que tenen com a finalitat promoure la participació infantil i juvenil al municipi. Són dos espais amb voluntat:

 • Educativo-pedagògica, a través de la qual els nins, nines i adolescents coneixen què és la participació, per a què serveix, com es pot participar, els tipus de participació, com funciona l’Ajuntament, etc.
 • De treball, que vagi més enllà de la reflexió o el debat i que generi propostes concretes per millorar la ciutat.
 • Participativa, que funcioni a través d’una metodologia participativa per tal de fomentar en els nins, nines i adolescents l’hàbit de la participació.

Les seves funcions concretes són:

 • Treballar en projectes conjunts encarregats des de la Corporació, o bé sorgits en el si del Consell prèvia validació per part de la Corporació.
 • Reflexionar col·lectivament i debatre sobre el projecte o projectes encarregats des de la Corporació. Manifestar i expressar les nostres idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l’Ajuntament en relació amb els assumptes de la Ciutat.
 • Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d’actuació que li són propis.
 • Donar a conèixer els drets i els deures (CDN) que corresponen a aquests nins, nines i joves dins de la seva comunitat.
 • Actuar com a canal de comunicació entre els nins, nines i joves que representen i les autoritats municipals.

 La creació dels Consells Municipals de la Infància i de l’adolescència de Marratxí son fruit d’un treball intens conjunt amb els centres educatius de primària i secundària del municipi mitjanant la seva participació en els projectes “Aprenem a Participar i Construïm Democràcia”.

Una vegada constituït, els consellers es reuneixen mensualment. Les reunions mensuals serveixen per treballar anualment sobre una temàtica que els propis infants i joves han triat i que, conjuntament amb l’administració local, organitzen activitats per fer-ho extensiu a tota la ciutadania de Marratxí. A partir de la seva implicació directe, els infants i joves del nostre municipi construeixen un Marratxí més viu, més humà i més participatiu.

Associacions i clubs

Associacions i clubs

Consulta totes les associacions i clubs que hi ha al municipi. Podràs trobar tant l’adreça de correu electrònic com el número de telèfon per posar-te en contacte fora cap mena de problema.

El Servei d’Assessorament a associacions és un servei de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí, que té per objecte oferir informació, orientació i assessorament sobre el procés de constitució i legalització d’associacions i entitats sense ànim de lucre, així com proporcionar assessorament a les associacions ja constituïdes en la sol·licitud de subvencions, elaboració de projectes i difusió de les diferents activitats que realitzin.

Entre els seus objectius es troben:

 • Donar suport al treball que realitzen les associacions del municipi.
 • Enfortir el teixit associatiu del municipi i fer visible el treball realitzat per les diferents associacions.
 • Impulsar l’associacionisme al nostre municipi.
 • Fomentar la participació ciutadana.

Telèfon: 971 100 510

Email: pciutadana2@marratxi.es

Horari d’Atenció al Públic: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Normativa

Normativa

El Reglament de Participació Ciutadana aprovat en 2018, és de caràcter orgànic i s’estructura en 5 grans capítols dedicats a establir l’àmbit i la finalitat de la participació ciutadana, els drets de la ciutadania en referència a la participació ciutadana, la regulació de les entitats ciutadanes de Marratxí i les mesures de foment de l’associacionisme. També s’encarrega de delimitar els òrgans de participació i les diferents formes de mecanismes de promoció i desenvolupament de la participació ciutadana.