Què és la Participació Ciutadana?

Què és la Participació Ciutadana?

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

 • Fomentar el treball en xarxa no només entre ajuntament, ciutadania i teixit associatiu sinó també entre els diferents departaments municipals.
 • Assessorar i acompanyar a les entitats en l’organització dels seus events i ajudar a difondre les seves iniciatives de caràcter associatiu o comunitari.
 • Dotar d’eines i formar a les associacions en temes de participació.
 • Crear espais d’intercanvi d’opinions i de debat pel foment de la participació.
 • Fomentar de diferents processos de participació ciutadana tant a nivell social com administratiu.

Òrgans de participació

Òrgans de participació

Els Consells Municipals són òrgans  de participació que tenen com objectiu incidir en la gestió municipal, és a dir, la seva principal funció és de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell i també proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies.

Els consells i taules municipals són espais consultius que contribueixen a la bona gestió de la ciutat i enriqueixen el sistema de govern democràtic.

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha creat la figura dels Consells Veïnals, un nou òrgan descentralitzat que pretén apropar tots els nuclis poblacionals al centre de les decisions municipals.

Els Consells Veïnals neixen amb l’objectiu d’assessorar i rebre propostes de la ciutadania i del teixit associatiu respecte a les seves necessitats i el funcionament del municipi en qualsevol dels seus àmbits d’actuació i establir un vincle dirigit a posar remei a aquestes necessitats i reivindicacions per part de la ciutadania i del teixit associatiu de Marratxí.

Les associacions s’han distribuït entre els Consells Veïnals del municipi (Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral, Ses Cases noves, Pla de na Tesa, Pont d’Inca Nou, Pont d’Inca i els Garrovers) en funció de la proximitat del seu domicili fiscal al Consell corresponent.

Estan formats per un màxim de 20 persones: un president/a (Regidor/a de Participació Ciutadana), un vicepresident (un/a ciutadà/na vinculat/da a la vida social i associativa del barri), un secretari (tècnic/a de Participació Ciutadana) i un representant de cadascuna de les entitats que integrin el Consell Veïnal.

Els Consells Veïnals estan oberts a tota la ciutadania. Qualsevol ciutadà que vulgui assistir a un d’aquests Consells podrà fer-ho sense necessitat d’haver-lo d’informar. La diferència entre la participació dels/les ciutadans/es i dels/les representants de les associacions radica en el fet que els ciutadans només tenen veu i els representants, veu i vot.

Podeu enviar les vostres propostes de millora per als vostres nuclis per correu electrònic a pciutadana2@marratxi.es fins a una setmana abans de la celebració del Consell Veïnal per a què puguin ser incloses en l’ordre del dia i ser votades.

 • Descarrega el calendari dels Consells Veïnals

El Consell Municipal Infantil i el Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí són uns òrgans estables de participació, de caràcter consultiu, que tenen com a finalitat promoure la participació infantil i juvenil al municipi. Són dos espais amb voluntat:

 • Educativo-pedagògica, a través de la qual els nins, nines i adolescents coneixen què és la participació, per a què serveix, com es pot participar, els tipus de participació, com funciona l’Ajuntament, etc.
 • De treball, que vagi més enllà de la reflexió o el debat i que generi propostes concretes per millorar la ciutat.
 • Participativa, que funcioni a través d’una metodologia participativa per tal de fomentar en els nins, nines i adolescents l’hàbit de la participació.

Les seves funcions concretes són:

 • Treballar en projectes conjunts encarregats des de la Corporació, o bé sorgits en el si del Consell prèvia validació per part de la Corporació.
 • Reflexionar col·lectivament i debatre sobre el projecte o projectes encarregats des de la Corporació. Manifestar i expressar les nostres idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l’Ajuntament en relació amb els assumptes de la Ciutat.
 • Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d’actuació que li són propis.
 • Donar a conèixer els drets i els deures (CDN) que corresponen a aquests nins, nines i joves dins de la seva comunitat.
 • Actuar com a canal de comunicació entre els nins, nines i joves que representen i les autoritats municipals.

 La creació dels Consells Municipals de la Infància i de l’adolescència de Marratxí son fruit d’un treball intens conjunt amb els centres educatius de primària i secundària del municipi mitjanant la seva participació en els projectes “Aprenem a Participar i Construïm Democràcia”.

Una vegada constituït, els consellers es reuneixen mensualment. Les reunions mensuals serveixen per treballar anualment sobre una temàtica que els propis infants i joves han triat i que, conjuntament amb l’administració local, organitzen activitats per fer-ho extensiu a tota la ciutadania de Marratxí. A partir de la seva implicació directe, els infants i joves del nostre municipi construeixen un Marratxí més viu, més humà i més participatiu.

Associacions i clubs

Associacions i clubs

Consulta totes les associacions i clubs que hi ha al municipi. Podràs trobar tant l’adreça de correu electrònic com el número de telèfon per posar-te en contacte fora cap mena de problema.

El Servei d’Assessorament a associacions és un servei de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí, que té per objecte oferir informació, orientació i assessorament sobre el procés de constitució i legalització d’associacions i entitats sense ànim de lucre, així com proporcionar assessorament a les associacions ja constituïdes en la sol·licitud de subvencions, elaboració de projectes i difusió de les diferents activitats que realitzin.

Entre els seus objectius es troben:

 • Donar suport al treball que realitzen les associacions del municipi.
 • Enfortir el teixit associatiu del municipi i fer visible el treball realitzat per les diferents associacions.
 • Impulsar l’associacionisme al nostre municipi.
 • Fomentar la participació ciutadana.

Telèfon: 971 100 510

Email: pciutadana2@marratxi.es

Horari d’Atenció al Públic: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Normativa

Normativa

El Reglament de Participació Ciutadana aprovat en 2018, és de caràcter orgànic i s’estructura en 5 grans capítols dedicats a establir l’àmbit i la finalitat de la participació ciutadana, els drets de la ciutadania en referència a la participació ciutadana, la regulació de les entitats ciutadanes de Marratxí i les mesures de foment de l’associacionisme. També s’encarrega de delimitar els òrgans de participació i les diferents formes de mecanismes de promoció i desenvolupament de la participació ciutadana.