Pla Estratègic d’Ocupació Local (PEOL)

El Pla Estratègic d’Ocupació Local té com a objectiu central dinamitzar l’economia local i aconseguir un creixement econòmic sostenible a Marratxí per a millorar la qualitat de vida dels/es ciutadans/es del municipi.

Per aquest motiu s’ha fet una acurada diagnosi socioeconòmica (per determinar el posicionament actual del municipi i detectar els principals reptes), s’ha dissenyat un pla d’acció ( s’han llistat els projectes acordats i s’ha definit la seva execució, recursos, termini i finançament) i finalment, es realitzarà l’avaluació de tots els processos del pla estratègic emmarcat dins del sistema de governança.

  • Volem saber més de tu! Emplena la següent enquesta

  • Inscriu-te al Grup de Treball aquí

Situació Socioeconòmica Actual

La crisi econòmica i la situació actual generada per la pandèmia ens planteja nous reptes als territoris per donar resposta a les necessitats de les persones i del teixit productiu local, que requereix de noves polítiques i accions.

En aquest context el SOIB, com a impulsor del procés, ha sol·licitat a les AODLs de l’Ajuntament de Marratxí l’elaboració del Pla Estratègic en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (PEOL), que permeti definir l’estratègia del municipi, i les accions a desplegar en els propers anys, amb la implicació dels diferents agents del territori, per assolir un desenvolupament social i econòmic favorable.

Les dades més significatives de la diagnosi socioeconòmica realitzada del territori són:

El total de població del 2020 és de 37.724. A causa de la baixa natalitat i l’elevada esperança de vida, el grup de població adulta (entre 16 i 64 anys) és notablement més elevat (67,28%) i predomina sobre el de la població jove (18,02%) i de gent gran (14,70%), circumstàncies que marquen el territori.

El teixit empresarial del municipi està conformat per grans superfícies i un polígon predominantment de serveis on els sectors de construcció i el de comerç són els que generen més ocupació.

El Polígon de Ca’n Rubiol concentra el 31% del total de les empreses del municipi, aproximadament unes 340 empreses de les 1100 totals a Marratxí segons dades del cens empresarial actualitzat a finals de 2020.

Les activitats amb més treballadors/res són: comerç a l’engròs (28,2%), la construcció (16,1%), la indústria manufacturera (8,7%), el transport i emmagatzematge (6,8%) i per últim l’hostaleria (5,6%) com activitats que generen més ocupació a Marratxí.

El sector que sorprèn més per la tipologia de municipi és el sector de l’hostaleria, ja que Marratxí és un municipi sense costa però que directament no es viu de l’hosteleria però sí indirectament hi ha moltes famílies que hi viuen, per exemple hi ha empreses de logística, empreses de menjar preparat que serveixen al sector de l’hotaleria, i degut a les repercussions del turisme a l’illa ha tingut molts efectes negatius per aquestes empreses i per tant, per a moltes  famílies.

En quant a contractacions, podem afirmar que està molt igualada la contractació per sexes, la diferència més significativa és entre els 35 anys fins els 54 anys havent-hi més homes contractats que dones, tenint en compte que el sector de la construcció i de la logística són dels més importants en el nostre municipi i aquests són sectors majoritàriament masculins.

En relació amb el nivell d’estudis, podem afirmar que les persones més contractades són les que tenen estudis secundaris d’ambdós sexes (que suposa un 70,58% del total de les contractacions, en concret 37,18% d’homes i 33,4% de dones). Aspecte favorable ja que aquest nivell d’instrucció és el més nombrós a Marratxí.

En el 2020 a causa de la situació de la COVID podem veure un any totalment diferent al 2019, enlloc de veure un any de creixement com era el 2019, veiem l’efecte contrari. Partim al gener amb 1155 contractes temporals, la caiguda més forta va ser el mes de març que és quan es declara l’estat d’alarma que dura fins el juny de 2020 i va continuar baixant el nombre de contractes temporals de manera significativa fins que, al mes d’octubre es va perdre una tercera part del contractes temporals. Ocorre una evolució molt similar en els contractes indefinits.

La taxa d’atur a Marratxí en l’actualitat és de 12,25% i a les Illes Balears aquesta taxa és molt més significativa que a Marratxí (17,3%). L’explicació a aquesta diferència pot ser que Marratxí compta amb un polígon industrial i unes grans superfícies molt potents i no està tan afectat directament pel turisme i l’estacionalitat.

El perfil de persona aturada més nombrós a Marratxí és dona, major de 45 anys amb estudis secundaris.

Les dades de l’atur esmentades anteriorment no coincideixen amb la realitat de l’any 2020, ja que degut a la pandèmia hi ha moltes persones treballadores en Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO´s) que tornaran al mercat de feina o previsiblement tornaran a l’atur i que en aquests moments no compten com a xifra d’atur efectiu.

Fent una anàlisi dels comptes de cotització per activitats econòmiques i del nombre de persones treballadores l’evolució en termes generals ha baixat un 11,8% i moltes activitats i conseqüentment el nombre de persones treballadores tenen una evolució negativa, és a dir, han anat minvant.

Les activitats que més han baixat són: indústria de l’alimentació (un 42,47% en afiliacions i 35,29% en comptes de cotització), fabricació de begudes ha baixat un 52,03% i un 28,57% respectivament. També cal mencionar comerç a l’engròs (baixada d’un 8,80% i un 14,74%) serveis de menjars i begudes (un 9,41% i un 17,71%), activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses (un 56,79% i un 40,00%).

Pel que fa a la formació, un dels sectors pel qual apostam és el d’informàtica i comunicacions. En aquest sentit, al Centre de Formació Balanguera cobreix aquesta oferta formativa.

De cara a estudiar l’oferta formativa futura, hem tingut en compte els objectius de l’Agenda 2030 i l’Ajuntament vol ampliar l’oferta cap al medi ambient (energies renovables i jardineria).

Per altra banda, i com a senya d’identitat del municipi de Marratxí, municipi del fang, cal fomentar el sector de la ceràmica, ja que forma part de la nostra tradició i és un tret identitari. En aquest sentit la formació adient seria de la família professional de Vidre i Ceràmica. L’Ajuntament aposta clarament per aquesta formació per continuar amb oficis i per ajudar al relleu generacional dels ollers de Marratxí.

Un local susceptible a acreditar és S’Escorxador que es troba a Sa Cabaneta, quasi al final, a l’entrada de Pòrtol que en l’actualitat és un centre d’exposicions municipal. En aquestes instal·lacions es pot impartir aquesta formació ja que hi ha un forn adient per a impartir aquesta formació.

Projectes del Pla Estratègic

Dins del pla d’acció del PEOL en total, s’identifiquen 20 projectes, que s’estructuren a l’entorn de  6 línies estratègiques, entre els quals destaquen:

MARRATXÍ LEARN: Formació per persones ocupades.

FORMA’T MARRATXÍ: Formació per persones desocupades.

TREBALLA MARRATXÍ: Tallers mixtos:  Administra majors 30 anys/ Ceràmica.

Acreditació nous ESPAIS FORMATIUS  per al desenvolupament de la formació ocupacional.

AULA MENTOR MARRATXÍ: Millora de la qualificació de les persones adultes.

DONA’T UNA OPORTUNITAT (SOIB DONA): Atenció i suport a la dona amb oportunitats de treball.

QUALIFICA’T MARRATXÍ: Millora de l’ocupabilitat dels joves qualificats en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement.

REACTIVA’T MARRATXÍ:  Millora de l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació, especialment els aturats de llarga durada i els afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID- 19.

FIRA OCUPACIÓ com a punt de trobada entre empreses i persones usuàries en recerca activa de feina (si la situació sanitària ho permet).

Impuls del Servei d’orientació general com a municipi dotat d’Agència de Col·locació.

Impuls de l’Agència de Col·locació de Marratxí com a un punt de trobada- intermediació laboral entre empreses i persones usuàries en recerca activa de feina.

EMPRÈN MARRATXÍ: Servei d’Orientació a persones emprenedoresper donar informació i assessorament en la definició de les seves iniciatives empresarials.

Creació WEB ESPAI EMPRESA: Informació i assessorament d’interès empresarial.

Creació RUTA COMERÇOS EMBLEMÀTICS de promoció dels establiments arrelats a Marratxí.

SUBVENCIONS TEIXIT EMPRESARIAL PER L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID.

BONOSACTIVA MARRATXÍ als comerços pel foment de l’activitat comercial.

APARADOR VIRTUAL: Espai en xarxa obert 24 hores amb informació dels productes i serveis de les empreses de Marratxí.

Creació d’un GRUP DE TREBALL amb els actors que intervenen en la promoció econòmica del Marratxí per avaluar la utilitat i participació en els projectes del seu àmbit

  • Descarrega el cartell aquí

Contacta amb Nosaltres!

  • Carrer Balanguera s/n, Sa Cabana

  • 971 60 14 48

  • oft@marratxi.es

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.