Regidor:

Recursos Humans

L’àrea de Personal gestiona les altes i baixes de la Seguretat Social, la convocatòria d’oposicions, la negociació de convenis, etc.

AJUDA A DOMICILI

El servei d’ajuda a domicili comprèn tant l’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador.

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

Marratxí posa a disposició de la ciutadania un gran ventall d’equipaments i serveis públics en l’àmbit de la cultura i l’oci, com ara centres cívics, biblioteques, museus, centres de normalització lingüística, entre altres.

CARTERA DE RECURSOS DE SERVEIS SOCIALS

La xarxa de centres educatius de titularitat municipal la formen escoletes municipals, escoles de primària, instituts, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments artístics, centres d’educació permanent d’adults, l’escola municipal de música i l’escola de ceràmica.

AJUDES A LA DEPENDÈNCIA

Aquest servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar en el procés d’obtenció de la declaració de dependència i en l’accés a les prestacions que aquest sistema preveu.

PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL

Realització d’un itinerari en el qual la persona,  amb l’acompanyament d’un equip professional arriba a millorar el seu nivell d’ocupabilitat i pot aconseguir la incorporació al mercat de treball.

XARXA D’HORTS URBANS

És un projecte que pretén la posada en marxa de diferents horts urbans com una forma d’educació ambiental i nutricional, de prevenció de l’exclusió social i de promoure l’autonomia de les persones.

Servei d’Assessorament sobre associacionisme de caràcter social

Servei d’assessorament gratuït en matèria d’associacionisme, dirigit a totes les entitats socials i/o a les persones interessades en constituir-se com a tal.

PLA D’IGUALTAT

A l’Ajuntament hem impulsa’t un pla d’igualtat per aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes que fan feina al consistori i eliminar la discriminació per raó de sexe.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Des de l’Ajuntament tenim en marxa diferents projectes d’intervenció als centres educatius per prevenir posibles conductes disruptives en els joves i infants.