Número Expedient: SE 1/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Urgent

Termini de presentació de proposicion: fins dia 16 de febrer de 2015 a les 14:00 hores

Duració del contracte: Veure clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars

Preu de licitació: 40.000 €, iva exclòs. El cànon a satisfer per l’adjudicatari per l’explotació del bar es fixa com a prestació en espècie, consistent en l’aportació per part del concessionari d’un refrigeri (valorat en 500 €) i amb consumicions per a l’organització (valorades en 400 €)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]