Les persones funcionàries de carrera i laboral fix nomenades són les primeres setze de les setanta places convocades

El passat 2 de maig setze funcionaris de carrera i dos de personal laboral fixos varen prendre possessió del càrrec a la seu de l’Ajuntament.

Dos dels funcionaris de carrera (un tècnic de grau mig en informàtica i un oficial de jardineria) provenien de convocatòries de promoció interna entre els funcionaris de carrera de l’ Ajuntament de categories inferiors.

Catorze dels funcionaris de carrera (dos administratius, un agent notificador, un arquitecte, un enginyer industrial, dos inspectors de tributs,  un monitor d’activitats culturals, dos oficials conductors, un tècnic auxiliar d’informàtica, dos tècnics d’administració general i un zelador de medi ambient) provenien de les convocatòries de concurs excepcional per a la l’estabilització del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament.

Dos de personal laboral fix (un auxiliar d’arxiu i un oficial electricista) provenien de les convocatòries de concurs excepcional per a la l’estabilització del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament.

Les persones funcionàries de carrera i laboral fix nomenades, que són les primeres setze de les setanta places convocades, ocupaven els seus llocs de feina de forma interina i la majoria d’ells ho feien des de feia més de deu anys. Alguns, fins i tot, des de feia més de vint anys, sense que per motius aliens a la seva voluntat s’haguessin dut a terme les convocatòries de provisió definitiva.

L’Ajuntament va publicar una oferta pública extraordinària amb 70 places que complien els requisits per poder convocar-se per aquest sistema extraordinari, places vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament ocupades per personal funcionari interí o laboral no fix de forma temporal i ininterrompuda al menys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Enhorabona a tots!