Consells Veïnals de Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha creat la figura dels Consells Veïnals, un nou òrgan descentralitzat que pretén apropar tots els nuclis poblacionals al centre de les decisions municipals.

Els Consells Veïnals neixen amb l’objectiu d’assessorar i rebre propostes de la ciutadania i del teixit associatiu respecte a les seves necessitats i el funcionament del municipi en qualsevol dels seus àmbits d’actuació i establir un vincle dirigit a posar remei a aquestes necessitats i reivindicacions per part de la ciutadania i del teixit associatiu de Marratxí.

Les associacions s’han distribuït entre els Consells Veïnals del municipi (Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral, Ses Cases noves, Pla de na Tesa, Pont d’Inca Nou, Pont d’Inca i els Garrovers) en funció de la proximitat del seu domicili fiscal al Consell corresponent.

Estan formats per un màxim de 20 persones: un president/a (Regidor/a de Participació Ciutadana), un vicepresident (un/a ciutadà/na vinculat/da a la vida social i associativa del barri), un secretari (tècnic/a de Participació Ciutadana) i un representant de cadascuna de les entitats que integrin el Consell Veïnal.

Els Consells Veïnals estan oberts a tota la ciutadania. Qualsevol ciutadà que vulgui assistir a un d’aquests Consells podrà fer-ho sense necessitat d’haver-lo d’informar. La diferència entre la participació dels/les ciutadans/es i dels/les representants de les associacions radica en el fet que els ciutadans només tenen veu i els representants, veu i vot.

Pròxims Consells Veïnals

Podeu enviar les vostres propostes de millora per als vostres nuclis per correu electrònic a pciutadana2@marratxi.es fins a una setmana abans de la celebració del Consell Veïnal per a què puguin ser incloses en l’ordre del dia i ser votades.