CONCURS PEL CONTRACTE DEL LLOGUER (renting) D’UN (1) VEHICLE PER A ÚS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ, XXI,
SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
EXP.001/2015

Número d’expedient: EXP. 001/2015

Tipus de contracte: Subministrament
Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat
Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

[Download not found]