CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN ELS ANNEXES, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN ELS ANNEXES, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

PREU LICITACIÓ :   680.000.-€ (IVA EXCLÒS) .

GARANTIA PROVISIONAL:  NO ES FIXA.

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 31 DE GENER FINS AL 15 DE FEBRER A LES 14,00 hores. AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS 22 DE FEBRER.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  5/2015.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANUNCI BOIB SERVEI JARDINERIA 05-2015

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICS-ADMINISTRATIVES JARDINERIA 2015

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PERSONAL A SUBROGAR

ANUNCI BOIB AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES 22-02-2016

CONSULTA

CONSULTA 2

CONSULTA 3

CONSULTA 4

CONSULTA 5

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA EXP.5-2015 SOBRE 3

NOTA INFORMATIVA PUNTACIÓ SOBRE 2

[Download not found]

[Download not found]