Núm. Expedient 005/2008
Títol: Concurs per la Contractació (Renting)de dos (2) vehicles per a ús de l’empresa Marratxí XXI,S.A.U
Preu de Licitació:
Vehicle tipus”A” 169.100,00€ (IVA exclòs)
Vehicle tipus”B” 173.200,00€ (IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Fases i Estat
Aprovació de l’expedient: 26 de setembre de 2008
Presentació de proposicions: Finalitzat
Adjudicació Provisional:Adjudicat provisionalment en data 10 de desembre de 2008.
Adjudicatari:Adjudicat Provisional a favor de “FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS S.A.”
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 21 de gener de 2009