Núm d’expedient: Su 8/2016
Tipus de contracte: subministrament
Tramitació: Ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 58.388’53 € iva exclòs
Duració del contracte: 3 mesos

[Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]