L’Ajuntament de Marratxí ha obert la convocatòria sobre subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2021 per a immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí. El termini per presentar les sol·licituds s’estén des del 16 de desembre fins al 31 de març de 2022.

La subvenció consistirà en la quantitat resultant de multiplicar la quota de l’IBI, corresponent a l’exercici fiscal anterior, pel qual es demana la subvenció, pel coeficient 0,3, sense tenir en compte els recàrrecs ni les sancions. Les bases d’aquesta convocatòria estan publicades a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament (www.marratxi.es/subvencions) i al BOIB.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles (BOIB, núm. 40,de 21 de març de 2015), es poden presentar demanant cita prèvia al Negociat del Cadastre (carrer Major, 2, a Pòrtol); i a qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament: al mateix Ajuntament (camí de n’Olesa, 66, de Sa Cabaneta); a l’OAC del Pont d’Inca (avinguda d’Antoni Maura, 56); i a l’OAC de Sa Cabana (al carrer de Cabana, 57).