PAGAMENT TRIBUTS EN TERMINI VOLUNTARI 2023

CONCEPTES

-Impost sobre bens inmobles

-Impost sobre activitats econòmiques

-Imposts sobre vehicles de tracció mecànica

-Taxes municipals (receollida i tractament de fems, entrada de vehicles, clavagueram, cementiri municipal)

TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT

Del 15 de setembre a l’1 de desembre de 2023

(ambdós inclosos)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2023: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe; la taxa per la prestació del servei de clavegueram; la taxa per la recollida, el transport, la transferència i l’eliminació de residus urbans o municipals; la taxa de cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris. El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2023.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament o document d’ingrés:

Es recorda que l’ATIB no remet avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utlitzar el Carter Virtual, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal web):

— De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA– o al telèfon 971 678 404) a l’oficina de l’ATIB situada en el carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos B, 07141 Marratxí, o a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació).

Formes de pagament (amb l’avís de pagament o document d’ingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.
Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 16 de novembre de 2023.
Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.