QUÈ ÉS LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

Objectius:

 • Fomentar el treball en xarxa no només entre ajuntament, ciutadania i teixit associatiu sinó també entre els diferents departaments municipals.
 • Assessorar i acompanyar a les entitats en l’organització dels seus events i ajudar a difondre les seves iniciatives de caràcter associatiu o comunitari.
 • Dotar d’eines i formar a les associacions en temes de participació.
 • Crear espais d’intercanvi d’opinions i de debat pel foment de la participació.
 • Fomentar de diferents processos de participació ciutadana tant a nivell social com administratiu.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Consells municipals i Taules de Participació:

Els Consells Municipals són òrgans  de participació que tenen com objectiu incidir en la gestió municipal, és a dir, la seva principal funció és de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell i també proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies.

Els consells i taules municipals són espais consultius que contribueixen a la bona gestió de la ciutat i enriqueixen el sistema de govern democràtic.

Qui en pot formar part?

Persones que representen una entitat o empresa

Ciutadans i ciutadanes a títol individual

Membres de l’equip de govern de la ciutat

Representants dels diferents grups polítics municipals

SERVEI D’ASSESSORAMENT INTEGRAL A ASSOCIACIONS

El Servei d’Assessorament a associacions és un servei de l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí, que té per objecte oferir informació, orientació i assessorament sobre el procés de constitució i legalització d’associacions i entitats sense ànim de lucre, així com proporcionar assessorament a les associacions ja constituïdes en la sol·licitud de subvencions, elaboració de projectes i difusió de les diferents activitats que realitzin.

Entre els seus objectius es troben:

 1. Donar suport al treball que realitzen les associacions del municipi.
 2. Enfortir el teixit associatiu del municipi i fer visible el treball realitzat per les diferents associacions.
 3. Impulsar l’associacionisme al nostre municipi. 
 4. Fomentar la participació ciutadana.

El servei va dirigit a grups de ciutadans que desitgin constituir-se en Associació per a la consecució d’uns fins comuns, així com a entitats i col·lectius sense ànim de lucre legalment constituïdes i que es trobin registrats en el Registre Municipal d’Associacions de Marratxí.

 • Assessorament tècnic:

– Com crear una Associació.

– Obligacions legals.

– Funcionament associatiu.

– Informació sobre subvencions i accés a altres fonts de finançament.

– Suport en l’elaboració de projectes.

– Assessorament presencial perquè les entitats es puguin familiaritzar amb els tràmits de l’administració electrónica.

 • Difusió d’activitats:

– Espai reservat en la web municipal.

– Difusió de les activitats en les xarxes socials municipals de la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència de l’Ajuntament. 

• Programa de formació per a entitats ciutadanes: us convidem a fer-nos arribar les vostres necessitats formatives.

Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència

Adreça: C/ Santedat, 2 (Edifici Érika)

07141, Es Pont d’Inca (Marratxí)

Telèfon: 971 100 510

Email: pciutadana2@marratxi.es

Horari d’Atenció al Públic: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h (via cita prèvia)

CONSELLS VEÏNALS DE MARRATXÍ

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha creat la figura dels Consells Veïnals, un nou òrgan descentralitzat que pretén apropar tots els nuclis poblacionals al centre de les decisions municipals.

Els Consells Veïnals neixen amb l’objectiu d’assessorar i rebre propostes de la ciutadania i del teixit associatiu respecte a les seves necessitats i el funcionament del municipi en qualsevol dels seus àmbits d’actuació i establir un vincle dirigit a posar remei a aquestes necessitats i reivindicacions per part de la ciutadania i del teixit associatiu de Marratxí.

Les associacions s’han distribuït entre els Consells Veïnals del municipi (Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral, Ses Cases noves, Pla de na Tesa, Pont d’Inca Nou, Pont d’Inca i els Garrovers) en funció de la proximitat del seu domicili fiscal al Consell corresponent.

Estan formats per un màxim de 20 persones: un president/a (Regidor/a de Participació Ciutadana), un vicepresident (un/a ciutadà/na vinculat/da a la vida social i associativa del barri), un secretari (tècnic/a de Participació Ciutadana) i un representant de cadascuna de les entitats que integrin el Consell Veïnal.

Els Consells Veïnals estan oberts a tota la ciutadania. Qualsevol ciutadà que vulgui assistir a un d’aquests Consells podrà fer-ho sense necessitat d’haver-lo d’informar. La diferència entre la participació dels/les ciutadans/es i dels/les representants de les associacions radica en el fet que els ciutadans només tenen veu i els representants, veu i vot.

CONSELLS MUNICIPALS D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

El Consell Municipal Infantil i el Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí són uns òrgans estables de participació, de caràcter consultiu, que tenen com a finalitat promoure la participació infantil i juvenil al municipi. Són dos espais amb voluntat:

 • Educativo-pedagògica, a través de la qual els nins, nines i adolescents coneixen què és la participació, per a què serveix, com es pot participar, els tipus de participació, com funciona l’Ajuntament, etc.
 • De treball, que vagi més enllà de la reflexió o el debat i que generi propostes concretes per millorar la ciutat.
 • Participativa, que funcioni a través d’una metodologia participativa per tal de fomentar en els nins, nines i adolescents l’hàbit de la participació.

Les seves funcions concretes són:

 • Treballar en projectes conjunts encarregats des de la Corporació, o bé sorgits en el si del Consell prèvia validació per part de la Corporació.
 • Reflexionar col·lectivament i debatre sobre el projecte o projectes encarregats des de la Corporació. Manifestar i expressar les nostres idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l’Ajuntament en relació amb els assumptes de la Ciutat.
 • Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d’actuació que li són propis.
 • Donar a conèixer els drets i els deures (CDN) que corresponen a aquests nins, nines i joves dins de la seva comunitat.
 • Actuar com a canal de comunicació entre els nins, nines i joves que representen i les autoritats municipals.

 

La creació dels Consells Municipals de la Infància i de l’adolescència de Marratxí son fruit d’un treball intens conjunt amb els centres educatius de primària i secundària del municipi mitjanant la seva participació en els projectes “Aprenem a Participar i Construïm Democràcia”.

Una vegada constituït, els consellers es reuneixen mensualment. Les reunions mensuals serveixen per treballar anualment sobre una temàtica que els propis infants i joves han triat i que, conjuntament amb l’administració local, organitzen activitats per fer-ho extensiu a tota la ciutadania de Marratxí. A partir de la seva implicació directe, els infants i joves del nostre municipi construeixen un Marratxí més viu, més humà i més participatiu.

PROJECTES

L’Ajuntament de Marratxí, i en concret l’àrea de Participació Ciutadana, treballa del 2016 amb tots els centres educatius de primària i secundària per educar als més petits i joves del nostre municipi per educar-los en els valors democràtics de qualsevol societat.

Es treballa per aconseguir alumnes crítics amb els seu dia a dia i amb el seu entorn més proper. (no se si ens ho deixaran posar així).

CONSTRUÏM DEMOCRÀCIA

El projecte Construïm democràcia és un projecte orientat  als joves perquè d’una banda coneguin els drets que els emparen i per l’altra aprenguin a reflexionar, conèixer, opiniar i a decidir sobre qualsevol aspecte del seu entorn més immediat.  És a dir, facilitar-los les eines necessàries perquè els adolescents passin a ser actors socials autònoms i responsables de la presa de decisions per desenvolupar projectes socials que canviïn la seva realitat municipal.

Educar els joves en la cultura participativa implica aproximar-se a ells i treballar perquè en un futur siguin els agents socials constructors d’un  municipi més saludable, més educatiu, més sostenible i més social. Es per això que, tal i com diu Subirats (2004), cal seguir educant en la reestructuració de vincles entre persones, activitats i entorn, per mitjà del coneixement, la consciència de les interaccions i els valors que permetin viure en comú dins una perspectiva de progrés i de millora per a tothom, jugant un paper central en la reformulació participativa de la democràcia representativa a nivell local.

A qui va dirigit?

A tots els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Els objectius:

 1. Descobrir que la diversitat (en tots els seus aspectes) enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la convivència.
 2. Assumir els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats democràtiques i valorar el paper de l’Administració pública, garantint els serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-los i complir les seves obligacions cíviques.
 3. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.

NORMATIVA

El Reglament de Participació Ciutadana aprovat en 2018, és de caràcter orgànic i s’estructura en 5 grans capítols dedicats a establir l’àmbit i la finalitat de la participació ciutadana, els drets de la ciutadania en referència a la participació ciutadana, la regulació de les entitats ciutadanes de Marratxí i les mesures de foment de l’associacionisme. També s’encarrega de delimitar els òrgans de participació i les diferents formes de mecanismes de promoció i desenvolupament de la participació ciutadana.

ASSOCIACIONS I CLUBS

Consulta totes les associacions i clubs que hi ha al municipi. Podràs trobar tant l’adreça de correu electrònic com el número de telèfon per posar-te en contacte fora cap mena de problema.

APRENEM A PARTICIPAR:

En el 2016 l’Ajuntament de Marratxí es posa en marxa el projecte Aprenem a Participar, un projecte pedagògic en educar valors democràtics, participatius i crítics en els més petits. La idea central és crear espais de diàleg on els infants es sentin escoltats i tinguts en compte en el desenvolupament de polítiques públiques.

El projecte pretén ser un treball transversal entre les àrees involucrades (Educació, Medi Ambient, Drets Civils, Urbanisme, Participació, Joventut, Acció Social, entre d’altres), i d’altra banda, amb la imprescindible col·laboració dels centres escolars, associacions i la societat civil, especialment dels mateixos infants.

Conèixer els espais d’intervenció de l’ajuntament, la feina i els projectes que s’han de dur endavant pel be comú de tots els ciutadans, adaptat al seu aprenentatge, permet als infants obtenir informació, fer intercanvi d’informació i sobre tot desenvolupar el pensament crític i creatiu en com hauria de ser el seu municipi.

A qui va dirigit?

A tots els infants de segon cicle de primària.

Els objectius:

 

 1. Mostrar als infants del municipi el funcionament i el paper que juga l’Ajuntament a les seves vides.
 2. Potenciar la participació escolar a la gestió municipal tenint en compte les seves aportacions a la gestió municipal.
 3. Promoure i enfortir el sentiment de pertinença al Municipi.
 4. Engegar actuacions que enforteixin la participació dels infants i donin continuïtat.