L’Ajuntament de Marratxí ha publicat al BOIB i a la pàgina web del consistori les bases i convocatòria de subvencions del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici 2021.

A partir d’aquest dimarts 28 de setembre i fins el 20 d’octubre podran sol·licitar subvencions les entitats i associacions relacionades amb la realització d’activitats d’ordre preeminentment veïnal, sense ànim de lucre, domiciliades en el municipi i inscrites en el registre municipal d’entitats. El període  subvencionable serà del 31 de octubre de 2020 fins el 15 de setembre de 2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure, a través de la concessió de subvencions, la realització d’activitats per part de les entitats dins l’àmbit de participació ciutadana ubicades en el municipi de Marratxí que, sent de  competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.

Les bases d’aquesta convocatòria, publicades a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament (www.marratxi.es/subvencions) i al BOIB, preveuen, igual que en 2020, que les associacions puguin rebre subvencions per les despeses relacionades amb la neteja i desinfecció per la COVID19.

Per aquest exercici 2021 l’import municipal destinat a aquestes subvencions és de 169.500 euros. Totes les àrees es troben en quanties similars a les dels anys anteriors, a excepció de Cultura, que puja un 42%, al passar de 9.500 euros al 2020 a 15.000 euros e 2021. Aquest augment es correspon a una nova línia oberta a subvencionar a artistes individuals.

Les subvencions es podran tramitar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.marratxi.es) o a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) demanant cita prèvia.

Entre els requisits per accedir a les subvencions, les associacions hauran d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.