Regidor:

Economia i Hisenda

Aquesta àrea s’encarrega de gestionar els doblers recaptats mitjançant taxes i impostos. L’àrea s’encarrega, a més, de la redacció dels pressuposts anuals.

Economia i Pressuposts:

Pressuposts Municipals

Deute públic

Pressupots participatius

Període mitjà de pagamente de proveïdors

Subvencions atorgades

Subvencions en règim de concurrència 2019

Pagament de tributs:

Impost sobre bens inmobles

Impost sobre activitats econòmiques

Imposts sobre vehicles de tracció mecànica

Taxes municipals

PRESSUPOSTS MUNICIPALS

En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de Marratxí dels darrers anys. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

PAGAMENT DE TRIBUTS

Consulta els conceptes i terminis voluntaris de pagaments dels pagaments de tributs