Pla d’Igualtat de l’Ajuntament

Segons indica l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que cerca aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets que s’han d’aconseguir, les estratègies i pràctiques que s’hauran adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Cal destacar que, per poder desenvolupar el Pla d’Igualtat, es imprescindible la creació de un Comissió d’Igualtat que serà l’òrgan de treball encarregat de la elaboració, implementació, seguiment i avaluació del mateix.

Les iniciatives principals que s’estan desenvolupant són:

A Marratxí s’han creat dos Plans d’Igualtat; un dirigit als treballadors i treballadores interns de l’ajuntament i un altre que s’extendrà a tota la població del municipi.

S’ha creat una mesa per la dinamització i coordinació de la prevenció de violència masclista. D’aquesta mesa, han sorgit dues comissions de feina: per una banda es treballarà sobre la prevenció i per l’altra, sobre la intervenció. Aquestes comissions compten amb la participació de diferents agents estratègics (cossos de seguretat, centres educatius, salut, serveis socials, joventut, etc.

La campanya NO I PUNT! és una campanya impulsada pel Consell de Mallorca i que té com a principal objectiu la prevenció d’actuacions masclistes en espais lúdics o d’oci. L’Ajuntament de Marratxí es suma a la campanya i es compromet a donar-li presència a les festes populars del municipi.

Desenvolupament d’accions de sensibilització i prevenció en matèria de violència masclista i diversitat sexual: tallers d’igualtat, jornades LGTBI, autodefensa feminista, etc.

El Distintiu per la igualtat de gènere (SG CITY 50-50) és el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. És un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.